Štruktúra dlhodobého programu v EA a LT

a. Skupinová časť dlhodobého programu v EA a LT

Obsahom dlhodobého programu je sprostredkovanie teórie existenciálnej analýzy a logoterapie (EA a LT), predovšetkým jej fenomenologického pohľadu na človeka a jeho potreby, teórie štyroch základných osobných motivácií, práce so zmyslom, autenticitou, zodpovednosťou a  života s „vnútorným súhlasom“. Okrem teórie EA a LT budú frekventantom sprostredkované tieto okruhy: teória vývinu človeka, prehľad psychoterapeutických systémov, teória zmeny, chápanie sociálnych otázok vo vzťahu k psychoterapii, vybrané klinické obrazy, teória intervencie a hodnotenia efektu. Z praktických zručností bude skupinovou formou realizovaná výučba metodológie existenciálnej analýzy (min. 100 hodín) a skupinového zážitku na sebe (min. 150 hodín).

Táto časť trvá 700 hodín, prebieha formou pravidelných, vopred dohodnutých 28 trojdenných stretnutí, z ktorých každé sa skladá z 25 vyučovacích hodín. Tieto stretnutia prebiehajú v rozpätí 4,5 roka, v intervale 6 skupinových stretnutí ročne.

Skupina má cca. 16 – 18 členov. Ide o uzavretú skupinu, do ktorej v priebehu programu nepribúdajú noví členovia, a ktorá je po celú dobu vedená vedúcou výcviku a koterapeutkami.

b. Individuálna resp. semi-individuálna časť

  • Individuálna sebaskúsenosť (zážitok na sebe) v rozsahu 100 hodín u existenciálneho analytika so štatútom poskytovateľa individuálnej sebaskúsenosti pre SLEA Slovensko. Organizácia je individuálna, podľa vzájomnej dohody účastníka programu a poskytovateľa individuálnej sebaskúsenosti. Odporúčaná frekvencia je jedna hodina sebaskúsenosti za týždeň, príp. raz za dva týždne. Individuálna sebaskúsenosť by mala prebiehať prevažne v dobe skupinovej časti programu.
  • Supervízia v rozsahu 150 hodín nasleduje po ukončení skupinovej časti programu. Supervízie môžu byť individuálne a skupinové. Termíny jednotlivých supervízií si účastník programu dohaduje priamo so supervízorom.

c. Praktikum existenciálnoanalytickej práce (300 hodín).

Dĺžka supervíznej časti a praktika existenciálnoanalytickej práce závisí na aktivite a možnostiach frekventanta. Supervízia a praktikum existenciálnoanalytickej práce musí byť zrealizovaná do 7 rokov od ukončenia skupinovej časti programu.

d. Stáž v zariadení, kde sa pracuje s trpiacim človekom, so zameraním na psycho-sociálnu krízu a spoluprácu s inými odborníkmi v oblasti duševného zdravia (50 hodín). Frekventanti programu dostanú zoznam odporúčaných pracovísk pre prax.

Kritériá pre úspešné ukončenie výcviku

  • Pravidelná a aktívna účasť na aktivitách uvedených v bodoch a. – d.
  • Tri písomné skúšky v priebehu skupinového programu
  • Kladná spätná väzba od lektorov na záver skupinovej časti programu
  • Absolvovanie 60 hodín ďalšieho programu v existenciálnej analýze a logoterapii (workshopy,  semináre, konferencie…)
  • Záverečná skúška
  • Dodržiavanie Etického kódexu SLEA Slovensko

Úspešní absolventi dlhodobého programu v existenciálnej analýze a logoterapii z radov pomáhajúcich profesií mimo odbor zdravotníctva dostanú potvrdenie o absolvovaní programu spolu s počtom hodín pre jednotlivé časti programu.