Existenciálna analýza a logoterapia

Čo je logoterapia a existenciálna analýza?

Logoterapia (LT) a existenciálna analýza (EA) sú známe predovšetkým prostredníctvom diela ich tvorcu – rakúskeho neurológa, psychiatra a psychológa Viktora Emila Frankla (1905—1997) a jeho dvoch žiakov – Elizabeth Lukasovej a Alfrieda Längleho.

Viktor Frankl sa začal venovať logoterapii a existenciálnej analýze v 20-tych a 30-tych rokoch minulého storočia. EA chápal ako teóriu o možnostiach a podmienkach naplnenej existencie. V základoch EA stojí Franklovo pojatie človeka, resp. presvedčenie, že: „Človeku ide predovšetkým a naposledy o zmysel a nič než zmysel.“ Kládol si dve základné otázky: „Čo robí človeka človekom, čo je špecificky ľudské?“ a „Čo umožňuje človeku existenciálne žiť – prežiť naplnený a zdravý život?“ Logoterapiu označoval ako učenie o zmysle a proti „zmysluprázdnote“. V čase jej vzniku ju považoval za doplnenie v tej dobe existujúcich psychoterapeutických smerov o tematiku zmyslu života. Snažil sa ich vyvážiť rozšírením o „špecificky ľudskú dimenziu“. Neskôr bola LT označená za „tretí Viedenský smer psychoterapie“ – popri Freudovej psychoanalýze a Adlerovej individuálnej psychológii.

V 80-tych rokoch 20. storočia došlo k názorovému rozchodu dvoch najvýznamnejších Franklových žiakov, ktorí EA a LT ďalej rozvíjali. Hlavnou predstaviteľkou dnešnej logoterapie je Franklova žiačka Elizabeth Lukasová. Druhý Franklov žiak, Alfried Längle (nar. 1951) pretvoril v druhej polovici 20-teho storočia EA na samostatnú psychoterapeutickú koncepciu, ktorá sa už nesústreďuje iba na tematiku zmyslu, ale hlavne na podmienky umožňujúce naplnený život.

Z pohľadu súčasnej existenciálnej analýzy (podľa A. Längleho a GLE International) je logoterapia vnímaná ako jedna zo súčastí EA, ako poradenstvo orientované na tematiku zmyslu života, ktoré pomáha, sprevádza a radí pri hľadaní zmyslu (najhodnotnejšej možnosti danej situácie). Zaoberá sa otázkami utrpenia, viny, bezzmyselnosti a prázdnoty života. Je určené ľuďom, ktorí nie sú vôbec, alebo už nie sú vážne duševne chorí a nachádzajú sa v stave existenciálnej núdze – trpia stratou orientácie vo vlastnom živote. Logoterapeutické poradenstvo je postavené na Franklovom presvedčení, že ľudský život v sebe vždy nesie možnosť zmysluplného naplnenia, aj za ťažkých či tragických podmienok života – a to cez uskutočňovanie hodnôt (zážitkových, tvorivých alebo postojových). Poradenská, logoterapeutická prax nachádza široké uplatnenie v psychologickej, preventívnej, medicínskej, ošetrovateľskej, sociálnej, či pedagogickej oblasti, ale aj inde.

Existenciálna analýza sa pod vplyvom Alfrieda Längleho dnes venuje okrem tematiky zmyslu aj ďalším oblastiam života človeka, oblasti životopisnej, emočnej, motivačnej a oblasti vnímania samého seba. EA je fenomenologicko-osobnou psychoterapiou s cieľom pomôcť človeku k voľnému a slobodnému prežívaniu, k autentickému zaujímaniu postojov, k zodpovednému zaobchádzaniu so sebou a so svetom. EA psychoterapia sa snaží priviesť človeka k tomu, aby bol schopný žiť s vnútorným súhlasom (autenticky) k svojmu bytiu a k svojmu konaniu, aby dokázal žiť viac na póle „chcem“ a menej na póle „musím“.

V dnešnej dobe predstavuje existenciálna analýza samostatný psychoterapeutický smer, ktorého vlastnú metodiku je možné využiť u väčšiny psychických ťažkostí (napr. úzkosť, strach, depresie, závislosti, psychózy, psychosomatické ochorenia a i.).

Ako vníma SLEA Slovensko existenciálnu analýzu a logoterapiu

SLEA Slovensko nadväzuje na poňatie existenciálnej analýzy (EA) a logoterapie (LT) českej Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA), ktorá zase nadväzuje na poňatie EA a LT Medzinárodnou spoločnosťou pre logoterapiu a existenciálnu analýzu (Internationale Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse, GLE-I). SLEA v Českej republike od roku 1996 usporadúva odborné podujatia a organizuje akreditované psychoterapeutické výcviky v existenciálnej analýze.

Medzinárodná GLE vychádza z teórie motivácie a antropológie V. E. Frankla a z diela jeho žiaka, A. Längleho. Franklovu teóriu v GLE obohatili o životopisnú a emocionálnu oblasť, o oblasť vnímania samého seba, ako aj o poznatky o psychodynamike a liečbe psychopatologických javov. Nejedná sa teda už iba a metafyzickú teóriu, ale ide o fenomenologickú metódu založenú na osobnej skúsenosti klienta. Súčasné vnímanie EA a LT sa nesústreďuje už len na tematiku zmyslu, ale aj na podmienky umožňujúce žiť naplnený život, bez blokád a s vnútorným súhlasom (viď teória základných osobných motivácií A. Längleho). V tejto podobe bola existenciálna analýza uznaná rakúskym spolkovým ministerstvom zdravotníctva a Českou psychoterapeutickou spoločnosťou (ČLS JEP) ako samostatná psychoterapeutická metóda, spĺňajúca kritériá Európskej asociácie pre psychoterapiu (EAP) pre výkon psychoterapie ako samostatnej liečebnej metódy.

Ďalšie informácie o existenciálnej analýze a logoterapii

ISEAP – International Society for Logotherapy and Existential Analysis (GLE-International)
Medzinárodná spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu založená v roku 2002 vo Viedni.

SLEA – Česká republika
Česká Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu (SLEA) so sídlom v Prahe.

GLE – Rakúsko
Stránky rakúskej Spoločnosti pre logoterapiu a existenciálnu analýzu, na ktorú nadväzujú ďalšie národné spoločnosti.

GLE – Nemecko
Stránky nemeckej spoločnosti pre logoterapiu a existenciálnu analýzu.

Akademie für Existenzanalyse und Logotherapie – Deutschland
Spoločné stránky Berlínskeho, Hannoverského a Hamburgského inštitútu pre logoterapiu a existenciálnu analýzu.

GLE – Švajčiarsko
Švajčiarska spoločnosť pre existenciálnoanalytickú psychoterapiu.

Stránky manželov DDr. Alfrieda a Dr. Silvie Längleových
Osobné stránky autorov, venované predovšetkým vlastnému rozpracovaniu teórie logoterapie a existenciálnej analýzy, články, bibliografia.

Niektoré ďalšie informácie o psychoterapii