Finančné náklady

a. Prijímacie pohovory

  • 2 x 50 € za prijímací pohovor v trvaní 45 minút (uhradený konkrétnej lektorke v hotovosti alebo deň vopred prevodom na účet)
  • 1 x 200 € za prijímací víkend (uhradený vopred na účet SLEA Slovensko)

b. Skupinová časť programu

  • 27 x 200 € (cena za 1 trojdeň programu).
    Prijímací víkend sa počíta ako prvé z 28 skupinových stretnutí.

Poplatok za skupinové trojdne sa platí vopred 2 x ročne na účet SLEA Slovensko, t. j. 2 x 600 € ročne. Cena za 1 hodinu skupinového programu je aktuálne stanovená na 8 €. Výška poplatku sa môže počas štúdia navýšiť maximálne o 15% pôvodnej sumy.

Poplatok za skupinovú časť programu nezahŕňa náklady účastníkov, spojené s cestovným, ubytovaním a stravou; administratívne poplatky a poplatky účastníka za absolvovanie individuálnej praxe, individuálnej supervízie a sebaskúsenosti.

c. Praktická existenciálnoanalytická práca

Poplatky za absolvovanie 50 hodín stáže na pracovisku uhrádza frekventant priamo v danom zariadení. Suma za jeden deň praxe by nemala presiahnuť 12 €. Celkové náklady na absolvovanie praxe by nemali presiahnuť 75 €. Táto suma nezahŕňa náklady účastníkov spojené s cestovným, ubytovaním a stravou.

Poplatok za absolvovanie 150 hodín individuálnej / skupinovej supervízie uhrádza frekventant konkrétnemu supervízorovi. Výška poplatku je stanovená podľa cenníka supervízora.

Poplatok za absolvovanie 100 hodín individuálnej sebaskúsenosti uhrádza frekventant konkrétnemu poskytovateľovi sebaskúsenosti. Výška poplatku je stanovená podľa cenníka poskytovateľa individuálnej sebaskúsenosti.