Požiadavky na supervízora

  1. riadny člen SLEA Slovensko s úspešne absolvovaným psychoterapeutickým výcvikom v EA a LT
  2. aktívna psychoterapeutická prax v trvaní min. 7 rokov (od získania Certifikátu / ukončenia vlastného psychoterapeutického výcviku)
  3. aktívny kontakt s teóriou EA a LT (prednášková činnosť, vedenie sebaskúsenosti a poskytovanie ďalšieho vzdelávania v EA a LT)
  4. ukončené vzdelanie na lektora dlhodobého vzdelávania v EA a LT, alebo úspešné ukončenie supervízneho výcvikového programu akreditovaného MŠ SR alebo zahraničného výcviku pre supervízorov s porovnateľným obsahom a rozsahom
  5. kontinuálne odborné vzdelávanie v oblasti psychoterapie
  6. pravidelná supervízia vlastnej terapeutickej práce v rozsahu min. 15 hodín / rok
  7. osobnostné predpoklady ako schopnosť fenomenologického vhľadu, vysoký etický štandard, morálna integrita, spoľahlivosť

Záujemcovia o pozíciu supervízora doručia výboru SLEA Slovensko poštou alebo e-mailom krátky motivačný list a profesný životopis zameraný na vyššie uvedené body 1-7, ako aj kópie relevantných dokladov o vzdelaní.

O zaradení supervízora na zoznam supervízorov rozhoduje výbor SLEA Slovensko po osobnom pohovore so záujemcom.

Supervízor má povinnosť zúčastňovať sa supervízie supervízorov min. raz za 1-2 roky (podľa dostupnosti).


Schválené predsedníctvom SLEA Slovensko dňa 2.6.2023.