Požiadavky na výcvikového lektora

  1. riadny člen SLEA Slovensko s úspešne absolvovaným psychoterapeutickým výcvikom v EA a LT
  2. aktívna psychoterapeutická prax v trvaní min. 1 rok (od získania Certifikátu/ukončenia vlastného psychoterapeutického výcviku), samotné vzdelávanie na lektora trvá min. plnú účasť na 2 výcvikových skupinách (min. 2x700 výcvikových hodín)
  3. aktívny kontakt s teóriou EA a LT (prednášková činnosť, vedenie sebaskúsenosti a poskytovanie ďalšieho vzdelávania v EA a LT) a schopnosť zrozumiteľne a pútavo ju sprostredkovať
  4. kontinuálne odborné vzdelávanie, pravidelná supervízia vlastnej terapeutickej práce (min. 10 hodín/rok)
  5. osobnostné predpoklady ako schopnosť fenomenologického vhľadu, vzťahovosť a osloviteľnosť (fenomenologická otvorenosť), morálna integrita, spoľahlivosť, nosnosť na záťaž a flexibilita
  6. odborná spôsobilosť (dostatočná znalosť relevantných klinických obrazov a psychopatológie)
  7. podmienky aktuálnej životnej situácie záujemcu a jeho možnosti dlhodobo sa zaviazať k tejto pozícii

Z dôvodu súčasných podmienok akreditácie sa preferujú kandidáti s klinickým vzdelaním (ale nie je to podmienkou). Záujemcovia bez klinického vzdelania aktuálne nemôžu samostatne viesť  výcvikovú skupinu.

Záujemcovia o pozíciu lektora v príprave sa môžu hlásiť do výberového konania po zverejnení oznamu na webstránke SLEA Slovensko o uvoľnení tejto pozície.

Záujemcovia doručia výboru SLEA Slovensko poštou alebo e-mailom krátky motivačný list a profesný životopis zameraný na vyššie uvedené body 1-7, ako aj kópie relevantných dokladov o vzdelaní.

O definitívnom prijatí záujemcu na pozíciu lektora v príprave rozhoduje lektorský tím spolu s výborom SLEA Slovensko po osobnom pohovore s uchádzačom o túto pozíciu.

Príprava na lektora dlhodobého vzdelávania SLEA Slovensko znamená zúčastniť sa na min. dvoch výcvikových skupinách v EA+LT v pozícii lektora v príprave. Lektor v príprave je povinný zúčastniť sa všetkých výcvikových stretnutí pod vedením vedúceho lektora výcviku a aktívne sa zapájať do prípravy frekventantov vzdelávania. Lektor v príprave má povinnosť zúčastňovať všetkých stretnutí lektorského tímu SLEA Slovensko.


Schválené predsedníctvom SLEA Slovensko dňa 2.6.2023.