Mgr. Katarína Lanščáková

Klinická psychologička, psychoterapeutka

k.lanscakova@post.sk
0944 213 514
Letecká vojenská nemocnica, Murgašova 1, Košice (4. poschodie)

Individuálne poradenstvo

 • sprevádzanie v náročných životných situáciách
 • poradenstvo pre onkologických pacientov a ich príbuzných
 • poradenstvo pri sebapoznávaní a osobnom raste
 • pomoc pri zorientovaní sa v oblasti životných hodnôt a cieľov, strata zmyslu života

Individuálna psychoterapia

 • depresívne stavy (prežívanie smútku, melanchólie, beznádeje, myšlienky na ukončenie života)
 • úzkostné stavy (panická porucha, obsedantno-kompulzívna porucha, anticipačná úzkosť, fóbie, reakcia na ťažký stres, posttraumatická stresová porucha
 • závislosti
 • psychosomatické ochorenia
 • syndróm vyhorenia

Kresťanské poradenstvo

 • poskytovanie psychologického poradenstva s rešpektom k duchovnému rozmeru bytia človeka
 • psychologické sprevádzanie ľudí s duchovným povolaním