Logo SLEA Slovensko

SLEA Slovensko

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Aktuality

Vzťah ako účinný faktor psychoterapie. Pohľad existenciálnej analýzy na vzťah klienta a terapeuta.

Dňa 25. 11. 2017 sa v Bratislave uskutoční workshop s názvom Vzťah ako účinný faktor psychoterapie. Pohľad existenciálnej analýzy na vzťah klienta a terapeuta.

Vzťah medzi klientom a terapeutom je považovaný za jeden z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú výsledok psychoterapie. Na osobnosť terapeuta sú kladené viaceré nároky súvisiace s jeho odbornosťou, dodržiavaním hraníc, empatiou a emocionalitou. V rámci workshopu sa pozrieme na to, ako tieto kvality môžu terapeuti rozvíjať, a kde sa v tomto procese rozvoja stretávajú s ťažkosťami. Samostatná pozornosť bude venovaná úskaliam vzťahu medzi terapeutom a klientom.

Workshop je určený záujemcom o psychoterapiu a ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným i špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom, ako aj študentom týchto odborov. Počas workshopu budeme striedať teoretické vstupy so zážitkom na sebe.

Psychoterapeutický výcvik v existenciálnej analýze a logoterapii

SLEA ČR v spolupráci so SLEA Slovensko otvára druhý beh dlhodobého psychoterapeutického výcviku v existenciálnej analýze a logoterapii na Slovensku. Prijímacie pohovory budú prebiehať v období február až jún 2017 v Bratislave.

XXXI. česko-slovenská psychoterapeutická konferencia

V termíne 9. - 12.11.2017 sa v Piešťanoch uskutoční XXXI. česko-slovenská psychoterapeutická konferencia. Hlavná téma konferencie znie: "Rôzne smery - spoločný cieľ”. Organizátorom je Slovenská psychoterapeutická spoločnosť a Česká psychoterapeutická spoločnosť ČLS JEP. Viac informácií na stránke konferencie.

Ponuka vzdelávacích aktivít

SLEA Slovensko organizuje odborné podujatia – workshopyprednášky na rôzne témy – z oblasti psychoterapie všeobecne a existenciálnej analýzy konkrétne, ako aj z oblasti psychohygieny a rozvoja osobnosti. 

Workshopy sú určené ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným či špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom so záujmom o psychoterapiu.

Workshopy a prednášky z oblasti psychohygieny a rozvoja osobnosti môžu byť vhodné aj pre iné profesijné skupiny.

Archív akcií